Supportersclubs

Deze pagina belicht de verschillende bestaande en gewezen supportersclubs van SK Deinze.

Momenteel zijn er nog een 3-tal actief.

___________________________________________________________________________

’t KOUTERKE

Ongeveer één jaar na het ontstaan van SK Deinze, wel bepaald op 14 september 1927  werd de supportersclub “SK Deinze” opgericht welke VANDAAG nog steeds bestaat. Dit feit alleen mag beschouwd worden als een unicum. Het is zeker en vast niet simpel om een organisatie gedragen door vrijwilligers en met vrijwilligerswerk, meer dan 80 jaar in ‘t leven te houden.
De basis werd gelegd in café “De Rat” Gentpoortstraat,  lokaalhouder Hector De Vlieger. Het café bevond zich, in de toen genaamde wijk “De Ratte”. Na een paar vergaderingen werd het eerste bestuur gekozen:

Voorzitter: De Clercq Frans    Ondervoorzitter: Van Laere Henry         Bestuursleden:   Tessely René;    Van Laere Jules;   Matthijs G.

Onmiddellijk ontwierp de voorzitter een vlag die door de echtgenote van beeldhouwer Antoine Van Parijs werd afgewerkt. De familie Robert Van Hauwaert – De Ruyck kreeg de verantwoordelijkheid  over de vlag. De vlag droeg de kleuren van de ploeg als achtergrond (oranje-zwart) met de afbeelding van een rat (verwijzend naar de wijk “de ratte”), een goal en een bal (benodigdheden van het voetbalspel).supporterclub 't kouterkeVòòr elke thuiswedstrijd werd deze vlag van het supporterslokaal naar het voetbalterrein gedragen onder begeleiding van een fanfare. De vlaggendrager van dienst was André De Waele. De leden van de supportersclub kregen korting op het toegangsgeld bij elke thuiswedstrijd.  Als compensatie betaalde de supportersclub een kleine bijdrage per ingangsticket aan de organisatie SK Deinze.Na enkele maanden stapte men over naar een nieuw lokaal, “De Wandeling” aan de hoek van de Guido Gezellelaan en de Kalkhofstraat bij lokaalhouder Jozef Bruaert. Zeer vlug hierna stopte J. Bruaert met zijn café.

Een nieuw supporterslokaal vond men  ten huize van C. Alleene – Mestdagh die zorgde voor de aanwerving van een groot aantal supporters. Hieraan kwam bruusk een einde door het afsterven van de lokaalhouder. Er moest terug een nieuw lokaal gezocht worden en men vond dit bij de heer Gevaert Alfred, café “De Nieuwe Brug”. Alfred was een groot muziekliefhebber. Onder zijn leiding nam het muziekcorps een grote uitbreiding. Tot aan WOII hield hij de gewoonte in stand, om te voet van het supporterslokaal naar Astene dreef te gaan om de thuiswedstrijd bij te wonen. Dit gebeurde onder begeleiding van de fanfare met de vlag voorop en gevolgd door talrijke supporters.
Maar WOII maakte hieraan een einde. Alfred Gevaert werd als krijgsgevangene getransporteerd. Men moest op zoek naar een nieuw lokaal en vond dit bij Jules Verschelden aan de “knok”. Dit lokaal hield het maar enkele maanden uit. Uiteindelijk vond men langs de Kortrijksesteenweg in de wijk “’t Kouterke” een uitverkoren plaats. Men kwam terecht bij Wed. Achiel Pollet, (later Verzele Gaston – Pollet), café “Sportkring”.  Met de ingang van het nieuwe supporterslokaal koos men voor een nieuw (uitgebreid) bestuur.

Ere-Voorzitter:  Cleve Ivan     Voorzitter:  De Clercq Frans   Onder –Voorzitter: De Vooght Florent    Secretaris: Coussement Arséne

Schatbewaarder: Van De Walle Robert

Bestuursleden – Commissarissen:    Verzele Gaston;   De Schuyter Jan; De Grijze Walter

Vrouwelijke commissarissen:  Landsweerdt Yvonne;  De Lombaerde Mariette;  Janssens Anna;   Moreels Jacqueline

Feest-commissaris: Moerman Stefan;

De naam van de supportersclub werd gewijzigd in “ ’t Kouterke”. Om de club kracht bij te zetten begon men met het inrichten van allerhande feestelijkheden. Een groot succes kende de “kerstnachtbal”, die elk jaar terug werd georganiseerd.
Ter ondersteuning van de voetbalploeg “SK Deinze” werden de inkomsten van de activiteiten grotendeels overdragen. Een tegenprestatie kwam van Voorzitter G. Torck, door zijn voertuigen ter beschikking te stellen waardoor de supporters mits een kleine vergoeding de verplaatsingen konden meemaken.
Door ziekte trok De Clercq Frans zich terug en werd als voorzitter opgevolgd door De Grijze Walter. Twintig jaar lang zou De Grijze Walter als voorzitter functioneren.
De supportersclub moest in 1951 een grote slag verwerken. De secretaris, Coussement Arséne en schatbewaarder Van De Walle Robert namen plots ontslag. Walter De Grijze was bij machte een nieuw bestuur samen te stellen: Erevoorzitter Albric De Loof, Onder-Voorzitter Kamiel Heydens gesteund met de leden: Willemijns D, De Jans B, Van Renterghem A, Lippens M, Lambert G.  Gilbert Lippens werd aangesteld als schatbewaarder en secretaris. Gilbert introduceerde de gekende 15 augustus reizen. Deze reizen werden jaren lang ingericht. Onder het motto “Wij reizen om te leren” werd gans Belgie doorgekruist.
In de jaren ’50 waren er een 5-tal supportersclub actief ( t Kouterke; Oranje Boven; Astene; ’t Center en Eendracht). Onder impuls van Walter De Grijze kwamen deze organisaties samen op secretariaat van SK Deinze en er werd een voorstel opgesteld tot een centraal bestuur. Activering op 11/12/1960. De eerste vergaderingen verliepen  prima tot wanneer er over de werkingsvoorwaarden gestemd moest worden. Men was overeengekomen om een supporterskrantje uit te geven, samen reizen te beleggen, samen feestelijkheden te houden. Maar uiteindelijk viel alles uiteen en elke supportersclub bleef op zijn eigen leest.
In het jaar 1962 vierde “’t Kouterke” zijn 35 jarig bestaan. Ontvangst op het gemeentehuis van Petegem, gevolgd door een feestmaal met een feestrede gehouden door de heer Antoine Gobert. Daarna vertrok men in stoet naar Astene dreef om de wedstrijd Deinze – Stade Kortrijk bij te wonen. De feestelijkheid werd afgesloten in het lokaal ’t kouterke.
Op 24-11-1965 verliet Walter het voorzitterschap en werd opgevolgd door Achiel De Clercq. Het bestuur werd gewijzigd. Nieuwe mensen zoals De Meyer Daniel, De Meyer Gilbert en Van Der Plaetsen Ronny vervoegden het bestuur. De Grijze Walter, Van Renterghem André en Lippens Marcel verdwenen uit het bestuur nadat ze werden gehuldigd voor hun jarenlange diensten.
11 en 12 juli (1967) was terug een hoogte punt binnen. 40- jarig bestaan werd er gevierd. Eerste schepen Marcel Buysse ontving de organisatie op gemeentehuis van Petegem. Een erkenning voor 25 jarig dienstbetoon aan De Grijze Walter, Verzele Gaston, Verzele Astere en Heydens Kamiel. Tijdens het feestmaal in de zaal “Blauwe vogel” aan de Markt te Deinze hield de heer Antoine Gobert een spetterende feestrede. Vandaag herinneren ouderen zich nog deze feestrede. Toen bestond het bestuur uit:

Erevoorzitter Albric De Loof                  Voorzitter Achiel De Clercq                    Ondervoorzitter Kamiel Heydens           Secretatis Gilbert Lippens

Leden: Gaston Verzele, Benoni Goemaere, Julien Van Damme, Omer Verzele, Gilbert Demeyer,Mario Verzele.

De Voorzitter Archiel De Clercq gaf zijn ontslag in 1975. Supportersclub “’t Kouterke” ging moeilijke jaren tegemoet. Een nieuw bestuur werd aangesteld. Op 4-11-1975 werd Van Damme Julien als nieuwe voorzitter gekozen. De Clercq Carlos als nieuwe Ondervoorzitter. Erevoorzitters waren Achiel De Clercq en Walter De Grijze.
Van nu af aan stapelden de moeilijkheden zich op. De kantine aan Astene dreef, die 15 jaar plichtsbewust en winstdelend uitgebaat werd door ’t Kouterke, moest verplicht afgestaan worden aan Jeugdcomité. Het bestuur kreeg hierdoor een enorme opdoffer en men liet de armen hangen. De inzet verdween. De goede verstandhouding met SK’s bestuur had een deuk gekregen.
Op 1/9/1975 werd het supporterslokaal “Sportkring” met de grond gelijk gemaakt. Het lokaal waar ’t Kouterke  zich zo goed thuis voelde en er zoveel leute had beleefd was verdwenen. Men moest op zoek naar een  nieuw lokaal en men vond dit in de zaal Carlos Dupont – Peirs. Ondertussen had secretaris Lippens ook nog eens ontslag genomen. Men kende  moeilijke tijden. Maar toch vond men een nieuwe secretaris onder naam van Hubert Bekaert. Hij zou zich bewijzen als stuwende kracht en alles terug op zijn pootjes zetten.
Het jaar 1977 was het jaar van 50 jarig bestaan. Het begon met de ontvangst op het Stadshuis. Van daaruit ging men naar het lokaal. Een feestrede werd uitgesproken door de heer Harold Poppe, gevolgd door een bedankingswoord van de voorzitter.
Het werd rustiger in de organisatie. De 15 augustus reizen werden afgelast. Maar de jaarlijkse kaarting werd in ere gehouden.
Eind 1978 nam Hubert Bekaert ontslag. Eind 1979 werd Gabriels Eric aangeschreven om het secretariaat te runnen. Tijdens zijn dienstjaren nam ‘tKouterke terug nieuwe hoogten en het bestuur werd uitgebreid:

Erevoorzitter: De Grijze Walter;              Voorzitter: Van Damme Julien;

Ondervoorzitter: De Clercq Carlos;         Secretaris: Gabriels Eric;

Leden: Goemaere Reno; Van Laeken Julien; De Rycke Napoleon;, Benoot Noel en Gozin René. Deze laatste zou later de functie van secretaris uitoefenen.

1992 werd het 65 jarig bestaan gevierd onder leiding van een sterk uitgedund bestuurs veld:

Voorzitter: Van Damme Julien;                              Ondervoorzitter Goemaere Beno;           Secretaris: Van Laeken Julien en  Benoot Noel.

Het 65 jarig bestaan ging samen met de promovering van SK Deinze naar 3de nationale. Men werd ontvangen op het Stadshuis door de Schepen van Sport Willy Tack, die een toespraak hield. De stad Deinze overhandigde medailles en herinneringspakket aan de volgende bestuursleden voor hun 25 jarige dienst: Van Damme Julien; Goemaere Beno; Van Laeken Julien en aan Benoot Noel voor zijn 10 jarige bijdrage. Dit alles verzegeld met een heildronk. ‘s Avonds volgde er een feestmaal waarbij het bestuur en de spelers van SK Deinze gratis uitgenodigd werden. Schepen Willy Tack benadrukte, tijdens het feestmaal nogmaals zijn verbondenheid met ’t Kouterke.
In 1992 verhuisde men naar een nieuw supporters lokaal, Café Casino, lokaalhouder José Denoyette.
Op 1/9/1994 werd de huidige voorzitter aangesteld, nl. Willy Commere.

Voorzitter en schatbewaarder:; Willy Commere      Secretaris: Benoot Noel

Leden: Julien Van Laeken; Georges Verstraete; Freddy Sander en Martin Vermeire.

In 1997 werd het 70 jarig bestaan gevierd in zaal “Ter Wilgen”. Samengaande met een wedstrijd tussen de oudgedienden van Sparta en SK.
In augustus 2002 was dan het groot feest. 75 jarig bestaan. Feestzaal d’Hulhaege was het decor. Er werd genoten van een uitgebreid feestmaal in aanwezigheid van het stadsbestuur,  bestuur SK Deinze en natuurlijk de eigen leden. Gevolgd door een gezellig samenzijn tot in de late uurtjes.

2012. Vandaag bestaat het bestuur uit mensen die al vele jaren meedraaien

Voorzitter: Willy Commere

Ondervoorzitter: André Notebaert

Secretaris: Bennot Noel

Leden: Freddy Sander; Peter Van Hoe; Luc Devriese en George Verstraete.

Bestuur kouterke

Het huidige supporterslokaal is in zaal Taverne Palace gevestigd bij lokaalhouder ex- SK speler Chris Vincent, Markt Deinze.

De supportersclub telt momenteel rond de 220 leden. Het jaarlidgeld bedraagt 8 Euro, wat zeer laag is als men in aanmerking neemt dat men gratis mag aanschuiven aan het jaarlijks eetfestijn.
Ook te vermelden is het feit dat ’t Kouterke zijn ploeg  jaarlijks steunt met o.a. de sponsering van de jeugd U16 en met de sponsering van het jaarlijks groot jeugdtornooi “Partena”.
Voor elke SK supporter is het een eer om lid te zijn van deze toch wel gedenkwaardige supportersclub. Een aanrader om lid te worden.
’t Kouterke is een supportersclub die 86 jaar lang, het wel en het wee van onze ploeg heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt. Daarom alleen al  is ’t Kouterke een steun waard.
Moge de supportersclub nog vele mooie jaren tegemoet gaan samen met SK Deinze.

Bron: Archief ’t Kouter – Bewerkt: Marnix Cornelis

________________________________________________________________________________________________________________________

DE BLUSSERS.
Een tweede zeer actieve supportersclub binnen de organisatie KMSK Deinze zijn DE BLUSSERS.
DE BLUSSERS

Klik op de oranje titel DE BLUSSERS. Het bestand is een pdf. Om bestand te openen is Adobe Reader nodig, vrij te downloaden vanuit internet.

________________________________________________________________________________________________________________________

Reacties zijn gesloten.